NYHETER

Ramberg Advokater vinner framgång mot den europeiska kemikaliemyndigheten i två mål om biocidprodukter

Ramberg Advokater genom advokat Bobby Arash har framgångsrikt överklagat och hävt två beslut av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) avseende livsmedel i biocidprodukter vid ECHA:s överklagandenämnd.

De aktuella målen avsåg tillämpningen av EU:s biocidförordning (EU) 528/2012 på livsmedel som lockbete för biocidändamål. ECHA hade i två fall brustit i sina skyldigheter när myndigheten utgick ifrån att livsmedel i lockbete är att betrakta som biocidprodukt och därigenom inkluderat berörd livsmedel som ett existerande verksamt ämne i biocidförordningens översynsprogram. ECHA:s överklagandenämnd återförvisade målen till ECHA för omprövning och fortsatt handläggning.

Advokat Bobby Arash välkomnar överklagandenämndens beslut i dessa mål. Ramberg Advokater ser nu tillsammans med biocidindustrin över möjligheten att driva frågan vidare till EU-domstolen för att ställa krav på EU-kommissionen om en korrekt och ändamålsenligt tillämpning av biocidlagstiftningen.