NYHETER

Aktuellt i Coronatider

Efter utbrottet av Covid-19 har Ramberg Advokater fått många frågor om avtalsrättsliga följder av virusspridningen och frågor från arbetsgivare om hur följderna av detta kan hanteras. Ramberg Advokater har därför tagit fram följande allmänna information om några möjliga legala konsekvenser av virusutbrottet.

Informationen nedan är en mycket kortfattad sammanfattning och baseras på rådande läge dagen för publicering. Enskilda situationer kan bedömas annorlunda beroende på omständigheterna i specifika fall. Det snabbt föränderliga läget samt nya myndighetsbeslut och författningar kan bli tillämpliga med kort varsel. Informationen nedan ersätter inte juridisk rådgivning avseende ett enskilt fall.

Vad är force majeure och när kan det tillämpas

Det finns ingen enhetlig definition av vad som utgör force majeure i svensk rätt. I regel anses force majeure innebära att det har inträffat en omständighet som utgör ett hinder för fullgörandet eller senareläggning av en avtalsenlig prestation, och att hindret gör att den som drabbats av force majeure inte påförs några påföljder för detta. Ofta bestäms vad som är force majeure utifrån parternas avtal, om det innehåller en sådan bestämmelse. I annat fall bör det utredas om det i det enskilda fallet är möjligt att tillämpa andra avtalsrättsliga principer om force majeure enligt svensk rätt.  

I vad mån en force majeure-bestämmelse är tillämplig på virusutbrottet beror på bestämmelsens ordalydelse. Uttryck som ”utom parternas kontroll” eller en tydlig exemplifiering av händelser som epidemier, pandemier, etc. talar för att vissa konsekvenser av Covid-19 skulle kunna utgöra force majeure. Det är viktigt att noggrant analysera konsekvenserna av den händelse som har inträffat och som man avser att åberopa som force majeure. Det är inte självklart att det förhållandet att någon exempelvis har ådragit sig ökade kostnader eller har svårt att utföra sina åtaganden enligt avtalet innebär att det föreligger en force majeure-händelse som befriar parten från att prestera enligt avtalet.

Många force majeure-bestämmelser kräver även att den part som avser att åberopa force majeure, inom viss tid från uppkomsten av force majeure-händelsen, skriftligen eller på annat sätt måste åberopa händelsen gentemot den andra parten, för att den ska gälla. Det är dessutom ganska vanligt att force majeure-bestämmelser kan ge part rätt att häva avtalet om force majeure-händelsen inte upphör inom en viss tid.  

Sammanfattningsvis är utgångspunkten för bedömningen av om och i vad mån konsekvenserna av Covid-19 kan utgöra force majeure främst bestämmelsens ordalydelse och de faktiska konsekvenserna av händelsen.

Arbetsmiljöansvaret

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren kontinuerligt utreda smittrisken och därefter göra riskbedömningar om någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren löpande måste hålla sig informerad om utvecklingen av virusspridningen och de rekommendationer och beslut som myndigheterna fattar, för att därefter kunna besluta om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i verksamheten.

Riktlinjer till personalen

Arbetsgivaren ska exempelvis utfärda tydliga riktlinjer för den egna verksamheten så att personalen vet vad som gäller och uppmana personalen att löpande hålla sig informerad (hänvisa till relevanta myndigheters hemsidor, såsom Folkhälsomyndigheten, UD och den egna regionens hälso- och sjukvårdsinformation). Arbetsgivaren ska naturligtvis också uppmana sin personal att följa basala hygieniska råd och vid behov förse personalen med eventuell skyddsutrustning.

För att minska arbetstagares inkomstförlust vid sjukdom har riksdagen beslutat att karensavdraget tillfälligt slopas. Dessutom tar staten tillfälligt över sjuklöneansvaret under de första 14 dagarna (arbetsgivaren ansöker retroaktivt om ersättning för utbetald sjuklön) utan krav på läkarintyg..

Alternativ till uppsägningar

Arbetsgivare som drabbas av avbokningar eller minskad orderingång överväger nu uppsägningar av personal. För att i möjligaste mån undvika uppsägningar av tillsvidareanställd personal kan arbetsgivare överväga bland annat följande alternativa åtgärder, åtminstone som en tillfällig lösning.

- Ändra arbetsschemat i den mån det är möjligt enligt lag och avtal.

- I dialog med personal komma överens om att utnyttja semesterdagar, kompdagar, föräldraledighet eller ta obetald ledighet.

- Avsluta tidsbegränsade anställningar, konsultuppdrag och inhyrd personal i förtid om möjligt med hänsyn till lag och avtal.

- Statligt finansierad korttidspermittering.

- Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatter.

Fredrika Skoog

Maria Hagberg

Amanda Starfelt