NYHETER

Behöver anställningsavtalen ändras vid hemarbete?

Många arbetsgivare vill erbjuda sina anställda fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin och vi får just nu många frågor från våra klienter om vilka regler som gäller. Behöver exempelvis anställningsavtalen ändras?

Som arbetsgivare är det viktigt att man först och främst tänker igenom hur långt man är beredd att gå i fråga om förändring av huvudarbetsplatsen. Ska arbetsplatsen helt och hållet vara i hemmet eller ska den tidigare arbetsplatsen finnas kvar? De flesta arbetsgivare vill erbjuda hemarbete men samtidigt ha kvar möjligheten att kräva att den anställde utför sitt arbete på den tidigare arbetsplatsen. Vi brukar därför rekommendera att den tidigare arbetsplatsen kvarstår som huvudarbetsplats tills vidare, men att den anställde ges möjlighet att utföra arbete hemifrån inom vissa ramar. Dessa ramar bestäms av arbetsgivaren i form av en policy för hemarbete. Anställningsavtalet bör därför i regel inte ändras om den tidigare arbetsplatsen ska kvarstå som huvudarbetsplats.

Vi hjälper till att ta fram policys för hemarbete. En policy kan utformas på olika sätt men vi rekommenderar att bland annat följande delar finns med:

  • Omfattningen av hemarbete
  • Geografisk plats (i hemmet, annan plats (på landet?), tillåts arbete från utlandet?)
  • Sekretessfrågor
  • Arbetsredskap och kostnader
  • Arbetsmiljöansvar
  • Försäkringar
  • Dessutom är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för hemarbete och att möjligheten till hemarbete kan upphöra med kort varsel.

En förändring av arbetsplatsen kan ibland få flera konsekvenser, bland annat arbetsrättsliga (såsom turordningen vid arbetsbrist och arbetsskyldighetens omfattning) och skatterättsliga (exempelvis avdrag för resor till och från arbetet). Det kan därför även vara lämpligt att se över eventuell policy om reskostnadsersättningar och traktamenten.

Tänk också på att särskilda regler för hemarbete/distansarbete kan gälla om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal.

Denna artikel innehåller en generell beskrivning om vad som gäller vid hemarbete och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.

Om du har juridiska frågor om hemarbete eller andra arbetsrättsliga frågor, kontakta advokat Fredrika Skoog på telefonnummer 076 840 91 12 eller via e-post fredrika.skoog@ramberglaw.se.