NYHETER

Stärkt skydd för visselblåsare och utökade krav på arbetsgivare

Idag den 17 december 2021 blir skyddet starkare för visselblåsare som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen i och med att den nya visselblåsarlagen träder i kraft. Den nya lagen är ett resultat av det så kallade visselblåsardirektivet som antogs av Europeiska rådet under 2019.

Vikten av att skydda visselblåsare

Ett viktigt syfte med visselblåsarlagen är att kunna komma åt missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser för att sedan också kunna motverka dem. Missförhållanden på arbetsplatser upptäcks ofta först av den anställde. Den nya visselblåsarlagen gör det både enklare och tryggare för personer som uppmärksammar missförhållanden att rapportera om dem. Samtidigt innebär lagen fler saker för arbetsgivaren att ta hänsyn till. Vi redogör för några av de viktigaste förändringarna nedan.

Interna rapporteringskanaler måste inrättas

En av de största förändringarna som den nya visselblåsarlagen innebär, är att arbetsgivare med minst 50 anställda måste inrätta interna rapporteringskanaler som arbetstagarna kan använda sig av för att slå larm om missförhållanden.

Företag med 50 till 249 anställda ska ha inrättat sina interna rapporteringskanaler senast den 17 december 2023. Det finns möjlighet att i viss mån dela rapporteringskanal med andra privata aktörer. Företag med minst 250 anställda (och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda), måste däremot ha inrättat egna interna rapporteringskanaler redan i sommar, senast den 17 juli 2022. Företag med färre än 50 anställda behöver alltså inte införa interna rapporteringskanaler.

Det blir inte bara enklare att rapportera om missförhållanden internt på arbetsplatsen, utan även genom externa rapporteringskanaler som tillhandahålls av vissa behöriga myndigheter. För mer information om de behöriga myndigheterna se förordning (SFS 2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den skyddade personkretsen utvidgas

Tidigare omfattades endast arbetstagare och inhyrd arbetskraft av visselblåsarskyddet. Numera omfattas även t ex arbetssökande, praktikanter och aktieägare som är verksamma i bolaget. En rapporterande person anses alltså vara en person som tillhör någon av ovan nämnda personkategorier och som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar om dessa.

Visselblåsarskyddet sträcker sig även längre än den faktiska anställningstiden, vilket innebär att tidigare arbetstagare kan i efterhand rapportera om händelser som de fick kännedom om under anställningstiden.

Visselblåsarskyddet innebär fortfarande att det är förbjudet för arbetsgivaren att utsätta en visselblåsare för repressalier (exempelvis uppsägning). Repressalier kan leda till skadeståndsskyldighet. Ytterligare en nyhet är att arbetsgivare inte får vidta repressalier mot kollegor som har koppling till den rapporterande personen.

Missförhållandet ska vara av allmänintresse

Den nya visselblåsarlagen omfattar rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram, vilket liksom tidigare främst är allvarliga missförhållanden. En bedömning om det finns ett intresse av att missförhållandet kommer fram och kan avhjälpas måste göras. Allmänhetens nyfikenhet eller frågor som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden är normalt inte tillräckligt för att uppnå kravet på allmänintresse.

Visselblåsarskyddet gäller dessutom endast om den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandena hade skälig anledning att anta att informationen var sann.

Denna artikel innehåller en generell beskrivning av den nya visselblåsarlagen och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.

Om du har visselblåsarfrågor, kontakta advokat Fredrika Skoog på telefonnummer 076-840 91 12 eller via e-post fredrika.skoog@ramberglaw.se

 

arbetsratt