NYHETER

Patent- och marknadsöverdomstolen ger Ramberg rätt!

Den 16 september 2021 meddelade Patent- och marknadsdomstolen en dom avseende alster av brukskonst, som är en del av upphovsrätten som ofta även kallas industridesign. Målet, nr 9191-20, gällde rättigheterna till en barstol med ett mycket speciellt utseende. Motparten hävdade att vår klient (Erikslunds Möbler från Västerås) begick intrång i motpartens rättighet genom att sälja en liknande barstol, men domstolen kunde inte ens fastställa att motparten Schangtil Design innehade rättigheterna till aktuell barstol och ogillade käromålet. Domstolen ansåg att Schangtil delvis skulle få ersättning för sina rättegångskostnader (18:6 rättegångsbalken) då Ramberg inte presenterat alla fakta och bevis direkt eftersom Ramberg ville hemlighålla vissa affärskritiska dokument för klientens skull.

Erikslunds Möbler överklagade domen avseende rättegångskostnader. Sammanfattningsvis bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – att det inte finns stöd för att Erikslund genom påstående eller invändning, som bolaget insett eller bort inse sakna fog, eller på annat sätt genom vårdslöshet eller försummelse har vållat sådan kostnad för Schangtil som Erikslund är skyldigt att ersätta enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Överklagandet ska därmed bifallas på så sätt att Erikslund ska befrias från skyldigheten att ersätta Schangtils rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen.

Beslutet innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Beslutet får därför överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent och marknadsdomstolar). Således en sällsynt tillämpning av rättegångsbalkens ersättningsregler som Ramberg vann.