NYHETER

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen

Den 1 januari 2023 träder ett antal ändringar av bostadsrättslagen i kraft. Dessa ska stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjligheter att agera mot otillåtna ändringar av bostadsrättslägenheter.

Den som förhandstecknar sig för en bostadsrätt ska bland annat få utförligare information om vad avtalet innebär och vilka risker det är förenat med samt en betänketid om minst sju dagar. Den beräknade tiden för upplåtelse av lägenheten, som vanligtvis sker innan tillträdet, får inte bestämmas till längre tidsintervall än tre månader. Om tillträdet inte ska ske i samband med att upplåtelseavtalet ingås ska ett bestämt datum för tillträdet anges i det. Vidare skärps kraven på vilken information ekonomiska planer och bostadsrättsföreningars årsredovisningar ska innehålla.

De ändringar som i praktiken kanske får störst betydelse för många bostadsrättshavare och föreningar är dock just de som avser bostadsrättshavares ändring av sin lägenhet. Nedan redogör vi närmare för dessa liksom för slopandet av möjligheten att ha differentierad rösträtt. Sistnämnda ändring görs för att hindra att utomstående (dvs icke boende i föreningen) kontrollerar och missköter föreningen, vilket förekommit i ett begränsat antal fall men med förödande konsekvenser för bostadsrättshavarna.

Ändring av lägenhet
Liksom i dag kommer bostadsrättshavare som vill göra vissa typer av ändringar av lägenheten behöva inhämta styrelsens tillstånd. Listan på vilka ändringar som kräver tillstånd preciseras och utökas. Bland annat kommer tillstånd alltid behövas för ändringar av lägenheter som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden om ändringen innebär att sådant värde påverkas. Vidare får styrelsen möjlighet att förena tillståndet med villkor.

Om styrelsen nekar tillstånd kommer bostadsrättshavaren framöver att ha möjlighet att ansöka om hyresnämndens tillstånd att få göra ändringarna.

Tillståndspliktiga ändringar som görs utan tillstånd kommer framöver utgöra grund för förverkande av bostadsrätten. Innan föreningen får säga upp bostadsrättshavaren måste denne ha uppmanats att vidta rättelse. Det är viktigt att föreningen agerar tämligen snabbt. Föreningen måste inom två månader från att den fick kännedom om att tillståndspliktiga ändringar gjorts utan tillstånd uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse för att uppsägning ska få ske om rättelse inte vidtas. Rättelse ska ske så snart som möjligt och kan ske genom att ändringen återställs eller bostadsrättshavaren ansöker om och får hyresnämndens tillstånd till ändringarna. Uppsägning får inte ske efter att rättelse har vidtagits.

En medlem en röst
Medlemsinflytandet stärks genom att det som huvudregel inte längre kommer vara tillåtet med stadgebestämmelser som innebär avvikelse från att varje medlem har en röst. I de fall flera medlemmar har en lägenhet gemensamt har de endast en röst, vilket inte längre kommer att kunna ändras genom stadgebestämmelse. Begränsning av rösträtten genom stadgebestämmelse kommer endast vara tillåten för medlemmar som enbart innehar bostadsrätt som avser garage, lager eller annan lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme.

Uppdatering av stadgarna
Föreningar som i sina stadgar har bestämmelser om ändring av lägenheter eller redogör för de förverkandegrunder som gäller enligt bostadsrättslagen behöver uppdatera stadgarna. Detsamma gäller föreningar som genom stadgebestämmelser har frångått huvudregeln om en medlem en röst alternativt gett medlemmar som innehar en bostadsrätt gemensamt varsin röst. Stadgebestämmelser i strid med bostadsrättslagen är utan verkan och lagens bestämmelser gäller.

Vi hjälper er gärna med översyn och uppdatering av stadgarna.

Denna artikel innehåller en generell beskrivning av de nya reglerna och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.

Om du har juridiska frågor om ändringarna i bostadsrättslagen eller andra fasighets- eller föreningsrättsliga frågor, kontakta advokat Camilla Alm-Eriksson på telefonnummer 073 077 59 97 eller via e-post camilla.alm-eriksson@ramberglaw.se.