NYHETER

Nytt förslag om helt digitala bolagsstämmor – ej för börsbolagen?

En bolagsstämma ska i nuläget hållas på den ort där bolaget har sitt säte och det innebär att stämman måste hållas på en fysisk plats där aktieägare kan närvara. Under corona-pandemin tilläts helt digitala stämmor och stämmor med enbart poströstning enligt en tillfällig lagstiftning.

Regeringen lämnade i augusti ett förslag till riksdagen om att permanent tillåta helt digitala stämmor. Regeringen konstaterar i förslaget att erfarenheten av den tillfälliga stämmolagen under pandemin varit god, att digitala stämmor är tillåtna i våra grannländer och att tiden nu är mogen att tillåta helt digitala stämmor permanent.

En högaktuell fråga är dock vilka bolag som kommer att kunna hålla en helt digital stämma, om förslaget går igenom.

I oktober presenterade nämligen Kollegiet för svensk bolagsstyrning ett förslag till ändring i bolagsstyrningskoden som innebär att börsbolag alltid ska hålla fysiska stämmor, oavsett om digitalt deltagande erbjuds eller inte. Kollegiet motiverar förslaget till den nya regeln med att man anser att det fysiska mötet mellan bolagsledning och aktieägare utgör en viktig del av den framgångsrika svenska bolagsstyrningsmodellen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget till kodförändring är på öppen remiss fram till den 10 november 2023. Enligt regeringens förslag kan alltså helt digitala stämmor bli verklighet efter årsskiftet. För börsbolagen, och de bolag som följer bolagsstyrningskoden, återstår det att se.

Om du har frågor rörande digitala stämmor eller stämmor generellt är du varmt välkommen att kontakta oss på Ramberg!

Våra kontaktpersoner: Malin Tiberg och Jasmine Majander.