NYHETER

Digitala stämmor i bostadsrättsföreningar

Från och med den 1 januari 2024 är det möjligt för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att hålla helt digitala föreningsstämmor. Motsvarande gäller för bolagsstämma i aktiebolag.

Att en stämma hålls helt digitalt innebär att det inte finns någon möjlighet att inställa sig fysiskt i en stämmolokal. Enligt lagen[1] krävs följande för att sådan stämma ska få hållas i en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening.

  • Stadgarna anger att digital stämma får hållas. (Under extraordinära omständigheter får digital stämma hållas även utan stadgereglering.)
  • Kallelsen till den digitala stämman innehåller uppgift om hur medlemmarna ska gå till väga för att rösta.

Lagen är teknikneutral och de närmare förutsättningarna för hur en digital stämma ska organiseras framgår inte av lagen. För att inte riskera att beslut som fattas vid stämman upphävs genom klander, bör dock även följande vara uppfyllt.

  • Föreningen har lämpliga rutiner för identifiering och rösträkning.
  • Den tekniska utrustning som medlemmarna typiskt sätt kan förväntas ha tillgång till är fullt tillräcklig sett utifrån vad som krävs för att kunna delta på stämma.

En bostadsrättsförening som önskar ta in en bestämmelse i stadgarna om att tillåta digitala stämmor bör överväga om några begränsningar i denna möjlighet ska gälla, eller om några särskilda krav ska vara uppfyllda för att digital stämma ska få hållas. Exempelvis kan föreskrivas att endast extra stämmor för hållas digitalt eller att fysisk stämma ska hållas om viss minoritet begär det.

Även fortsättningsvis är det möjligt att hålla hybridstämmor utan stadgereglering. En sådan stämma hålls på en fysisk plats men ger därtill medlemmarna möjlighet att delta digitalt.

Genomförande av helt eller delvis digital stämma ställer särskilda krav på stämmoordföranden. Ordföranden ansvarar även vid sådana stämmor för ordningsfrågor och måste bland annat bedöma hur eventuella tekniska problem som uppstår under stämman ska hanteras. Vidare måste ordföranden ta ställning till hur fullmakter ska hanteras. Lagen förutsätter inte att fullmakter ges in i förväg.

Avslutningsvis kan nämnas att ideella föreningar och samfällighetsföreningar kan hålla digital stämma även utan stadgereglering. Utgångspunkten för dessa föreningstyper är att det är upp till styrelsen i föreningen att bestämma hur stämman ska genomföras.

Varmt välkomna att höra av er till Rambergs fastighetsgrupp om ni har frågor om digitala stämmor, vill ha hjälp med översyn av föreningens stadgar eller genomförande av föreningsstämma.

Kontaktperson: Camilla Alm-Eriksson, ansvarig fastighetsrättsgruppen

Denna artikel innehåller en generell beskrivning och bör inte läggas till grund för ageranden i det specifika fallet då varje situation är unik. Vår rekommendation är att man i varje specifikt fall söker juridisk rådgivning om lämpligt agerande.


[1] Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, vilken gäller för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar som är särskilda slag av ekonomiska föreningar.