Ramberg Advokater har biträtt Awardit i samband med förvärv och apportemission

aktiemarknadsratt

Awardit AB (publ) har förvärvat 100 procent av det ledande österrikiska lojalitets- och presentkortsföretaget Connex Marketing GmbH. Köpeskillingen uppgick till ca 10,7 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Ramberg företräder XMReality i samband med företrädesemission och riktad emission

Ramberg företräder XMReality i samband med en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units), samt en riktad emission av units. XMReality är listad på Nasdaq First North Growt Market.

Ramberg Advokater rådgivare vid ingående av hyresavtal för forskningsanläggning

arbetsratt

På uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet AB biträdde Ramberg Advokater IVL och KTH vid förhandlingarna med Stockholm Vatten AB om hyresavtal för en forskningsanläggning som ska iordningsställas för dem på Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm.

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen

regulatory-compliance

Den 1 januari 2023 träder ett antal ändringar i bostadsrättslagen ikraft. Redan nu är det läge att se över om föreningens stadgar behöver uppdateras samt sätta sig in i de nya reglerna om ändring av bostadsrättslägenhet som bostadsrättshavare önskar göra. Fler ändringar kräver styrelsens tillstånd och otillåtna ändringar kan utgöra grund för förverkande.

Anställningsavtal – mallar behöver uppdateras

bolagsrätt

I dagarna har många olika arbetsrättsliga regler trätt i kraft, men flera tillämpas först från och med den 1 oktober 2022. Vi vill särskilt flagga för de nya regler som gäller för anställningsavtal som tecknas från och med den 29 juni 2022.

Bilmetro har biträtts av Ramberg Advokater i försäljningen till Scania Sverige och Din Bil Sverige

Bilmetro är ett av Sveriges största privatägda familjeföretag. I samband med försäljningen finns bilföretaget på elva orter och har 654 medarbetare. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare.

Awardit biträddes av Ramberg Advokater i samband med en riktad nyemission

bolagsrätt

Genom nyemissionen tillförs Awardit cirka 190 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Behöver anställningsavtalen ändras vid hemarbete?

Många arbetsgivare vill erbjuda sina anställda fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin och vi får just nu många frågor från våra klienter om vilka regler som gäller. Behöver exempelvis anställningsavtalen ändras?

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med Standout Capitals investering i bolaget

Kund-o AB har sedan starten 2010 utvecklat digitala verktyg för kundservice. Bolaget har idag cirka 45 anställda med kontor i både Stockholm och Oslo, och en kundportfölj med cirka 300 företag i Norden.

Ramberg rådgivare i Bambusers företrädesemission

Ramberg Advokater KB var legal rådgivare till Bambuser AB i samband med bolagets företrädesemission om cirka 101,1 miljoner kronor