Bobby Arash

Bobby Arash

DELÄGARE / M.Sc

Med över 20 års erfarenhet av juridisk och regulatoriska uppdrag från privat och offentlig sektor har Bobby omfattande expertis inom rättsområden som avser regelefterlevnad och kvalitetssäkring med ett tydligt fokus på regelefterlevnad för produkter och verksamhet längs med hela leveranskedjan. Bobby har representerat ett stort antal kunder inom olika branscher och affärssektorer när det gäller att navigera i regulatoriska utmaningar knutna  till säkerhet, hälsa och miljö  - särskilt avseende kemikalier, biocider, jordbrukskemikalier, kosmetika, medicintekniska produkter, läkemedel, mekanisk och elektrisk utrustning, livsmedel, kosttillskott och material som kommer i kontakt med livsmedel, bioteknik (GMO), industri- och konsumentprodukter, försvars- och säkerhetsprodukter, IKT-produkter och andra reglerade produktgrupper.

Erfarenhet
Med en bakgrund inom molekylärbiologi och kemi, samt erfarenheter från Europeiska kommissionen, svenska myndigheter och life science-bolag, har Bobby Arash utvecklat en djup förståelse för regulatoriska regelverk som påverkar innovation och produktutveckling, produktionsprocesser och leveranskedjor.

Bobby är skicklig på att ge strategiska juridiska råd som är skräddarsydda för klienters specifika verksamheter och bistår företagen i deras arbete med att efterleva tekniskt utmanande regelverk. Bobby är särskilt skicklig på att navigera genom komplexa och ständigt föränderliga regelverk och policys inom områdena biovetenskap, teknik och miljö samt hantera kommersiella och operativa risker. Bobby företräder regelbundet svenska och utländska klienter i förvaltningsprocesser och myndighetsförfaranden (inklusive tillsynsärenden).

Bobby är särskilt fokuserad på rättsområden förankrade i naturvetenskap och teknik, inklusive EU-rätt, miljörätt, EHS, förvaltningsrätt och dataskydd. Han företräder löpande näringslivet och försvarar produkter inför EU och nationella domstolar och myndigheter.
Bobby är ledamot av svenska advokatsamfundet.

Uppdrag/publikationer m.m.

  • Företrätt flera klienter i ärenden hos Justitiekanslern i mål rörande en nationell myndighets överträdelse av EU-rätten och god förvaltningssed genom att tillämpa oskäligt långa handläggningstider för tekniskutvärdering och godkännande av reglerade produkter.
  • Framgångsrikt företrätt en klient i Mark- och Miljööverdomstolen mot en kommun i mål avseende tillståndsplikt. Målet var ett viktigt avgörande i att främja cirkulär ekonomi genom att fastställa att återvinning och återanvändning av processkemikalier som bränsle utgör energiåtervinning.
  • Företrätt flera klienter inför Mark- och Miljödomstolar i mål avseende den nationella tillämpningen och implementeringen av EU:s biocidförordning (EU) 528/2012.
  • Framgångsrikt företrätt en klient inför europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd i överklagandeärenden som avsåg inkludering av livsmedel i EU-kommissionens granskningsprogram för aktiva substanser enligt EU:s biocidförordning (EU) 528/2012.
  • Företrätt klienter inför förvaltningsdomstolar i mål avseende svenska genomförandet av EU:s livsmedelslagstiftning och CAP.

Telefon: +46 70 888 28 32
E-mail: bobby.arash@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Miljö, Hållbarhet & Produktkrav, Dataskydd

Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet, 2003, Fil.Mag. i molekylärbiologi, Stockholms universitet, 1999
Språk: Svenska, Engelska