Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom flera rättsområden och branscher. Vi erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till företag och offentlig sektor.

Rambergs klienter utgörs i huvudsak av svenska och internationella publika och privata bolag, branschorganisationer, svenska försäkringsbolag, riskkapitalfonder, landsting, kommuner, myndigheter och offentliga organisationer liksom offentliga bolag. Vår utgångspunkt är alltid klientens intressen och vi ska vara ett självklart verktyg i klientens verksamhet. Vår rådgivning ska i varje ärende bidra till klientens affär.

Juridik för bättre affärer, helt enkelt.

OM RAMBERG ADVOKATER

Historia

Ramberg Advokater AB 1996–2015

År 1996 grundades Holm & Co Advokatbyrå av jurister med lång erfarenhet av verksamhet i näringslivet och av att köpa juristtjänster och ansåg att det fanns ett behov av en advokatbyrå som kunde ge råd till klienterna baserade på klientens affärsverksamhet och mål. Delägarna på byrån hade varit verksamma inom handel, stålindustri, läkemedelsindustri och förpackningsindustri och hade också erfarenhet av internationella juridiska överenskommelser. Krav ställdes på byråns jurister att de skulle vara väl insatta i varje klients affärsverksamhet. De råd som gavs skulle vara tydliga och lättförståeliga och vara grundade på klientens verksamhet utan att ge avkall på den juridiska kvaliteten. Tillgänglighet för klienterna var mycket högt prioriterat. Byrån verkade också som en intern juristavdelning för flera stora klienter. En grundläggande regel för byråns verksamhet var att klienters ärenden skulle handläggas av den jurist som hade den bästa kompetensen i varje enskilt ärende och arbetsformen var sådan att suboptimeringar på grund av intern konkurrens mellan juristerna undveks. Sättet att bedriva verksamheten uppskattades av klienterna och 2004 utökades byrån genom anslutning av en mindre byrå och ett antal erfarna affärsjurister utan att förändra den ursprungliga affärsplanen. Byrån bytte då också namn till Ramberg Advokater. Under åren därefter växte byrån genom nyanställningar men var förhållandevis liten i jämförelse med de stora affärsjuridiska byråerna. En något större byrå är en fördel vid antagandet av stora komplexa uppdrag och samtal inleddes med en byrå som hade samma strategi och storlek som Ramberg Advokater. Då arbetsformerna mellan byråerna var likartade och kompetensområdena utvidgades fusionerades Ramberg Advokater och von Lode advokat och den sammanslagna verksamheten inleddes den 1 januari 2016.     

von lode advokat ab 2008–2015

von lode advokat grundades av tre advokater, som tidigare bl a arbetat på Vinge, Linklaters och MAQS. Ledorden var att den nya byrån skulle vara såväl en attraktiv arbetsplats, som en byrå som klienterna gärna anlitar. Byrån var en nydanare såtillvida att den som första affärsjuridiska byrå i Stockholm flyttade utanför tullarna, och att samtliga medarbetare arbetade i kontorslandskap. Kontorsmöblerna köptes från IKEA och second hand. Detta ledde till kostnadsbesparingar, som i sin tur ledde till att arvodena kunde sänkas med bibehållen marginal. Vinstdelningssystemet var sådant att det inte fanns något ekonomiskt incitament för juristerna att handlägga ett ärende som någon kollega skulle kunna hantera bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt. Vidare var byrån den första som anställde en kvinnlig icke-jurist, med erfarenhet som marknadsföringschef på en av Sveriges största revisionsbyråer, som VD. Konceptet fick stor medial uppmärksamhet och intresse från klienterna. Byrån lyckades också att rekrytera en mängd skickliga jurister, framför näsan på ”storbyråerna”. På fem år mångdubblades omsättningen och antalet anställda ökade till 25. Från den nivån visade sig dock fortsatt expansion svårare, varvid förhandlingar med Ramberg Advokater, en byrå som delade samma uppfattning om hur advokatverksamhet ska bedrivas, inleddes. Ett samgående skedde den 1 januari 2016 och i samband med detta en flytt åter innanför tullarna.

Ramberg Advokater KB var skapat med Ramberg Advokater AB och von lode advokat AB som kommanditdelägare.

OM RAMBERG ADVOKATER

Internationellt

Ramberg Advokater är oberoende, men har ett globalt nätverk av advokatbyråer. Genom detta kan vi uppfylla våra klienters efterfrågan av att snabbt få högkvalitativ juridisk rådgivning i internationella frågor. Detta gör att vi alltid kan anlita den för ärendet mest lämpliga advokatbyrån.