NYHETER

Ramberg Advokater rådgivare när Bontouch och Shape går samman

Ramberg Advokater har företrätt ägarna av Bontouch AB vid samgåendet med danska Shape. Bolagen lanserar en stor gemensam satsning på internationell expansion och backas av den holländska private equity-gruppen Waterland.

Bontouch grundades 2010 och blev snabbt Sveriges ledande digitala produktbyrå, mest känd för sina mobilappar.

Rambergs team har bestått av Lars Widhagen, Emma Johansson och Jenny Lind.

NYHETER

Ramberg Advokater biträder Kodiak Hub i finansieringsrunda

Ramberg Advokater har biträtt SaaS-bolaget Kodiak Hub (CSV Rating AB) i samband med bolagets kapitalanskaffning om 55 miljoner kronor. Finansieringsrundan leddes av investmentbolaget BLQ Invest, men även befintliga ägare som Scandector och Racecraft deltog.

Rambergs team bestod främst av Lars Widhagen, Malin Tiberg och Jenny Lind.

NYHETER

Ramberg har biträtt Awardit i samband med förvärv av Connex Marketing och apportemission

Awardit AB (publ) har förvärvat 100 procent av det ledande österrikiska lojalitets- och presentkortsföretaget Connex Marketing GmbH. Köpeskillingen uppgick till ca 10,7 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen.

Awardit är nordens största operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor, poängshoppar och presentkort. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog främst Lars Widhagen, Jennie Hällström och Malin Tiberg.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg företräder XMReality i samband med företrädesemission och riktad emission

Ramberg företräder XMReality i samband med en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units), samt en riktad emission av units. XMReality är listad på Nasdaq First North Growt Market.

Rambergs team bestod främst av Lars Widhagen, Malin Tiberg och Linnea Almhagen.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater
rådgivare åt Offentliga Hus i budpliktserbjudandet från SBB

Ramberg Advokater har biträtt Offentliga Hus i Norden AB (publ) (styrelsens oberoende budkommitté) som legala rådgivare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (pub), SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Offentliga Hus till cirka 4 miljarder kronor.

Offentliga Hus är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och SBB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Rambergs team bestod av Ingrid Westin Wallinder och Antonia Lantz.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg biträdde Bilmetro i försäljningen till Scania Sverige och Din Bil Sverige

Bilmetro är ett av Sveriges största privatägda familjeföretag. I samband med försäljningen finns bilföretaget på elva orter och har 654 medarbetare. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare. Ramberg Advokater biträdde Bilmetro i samband med transaktionen.

Från Ramberg var Johan Palmgren ansvarig för projektet.

TIDIGARE UPPDRAG

Awardit biträddes av Ramberg Advokater i samband med en riktad nyemission

Genom nyemissionen tillförs Awardit cirka 190 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Awardit är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Rambergs team bestod av Lars Widhagen och Malin Tiberg.

TIDIGARE UPPDRAG

Bio-Works Technologies biträds av Ramberg Advokater i samband med riktad nyemission om 85 MSEK 

Den 8 november 2021 beslutade styrelsen för Bio-Works Technologies om en riktad nyemission till ett urval av välrenommerade investerare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämman den 25 november 2021. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 85 miljoner kronor. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Ramberg Advokater agerade legal rådgivare till Bio-Works Technologies genom Lars Widhagen och Malin Tiberg.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater har biträtt Awardit i samband med förvärv av Prämie Direkt och en apportemission

Awardit har förvärvat samtliga aktier i det tyska bolaget Prämie Direkt. Köpeskillingen uppgick till 17,5 MEUR. I samband med förvärvet genomförde Awardit en apportemission som en del av köpeskillingen. Awardit är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog Lars Widhagen, Jennie Hällström, Malin Tiberg och Fanny Wieru.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg legal rådgivare till XMReality vid riktad nyemission

Ramberg har biträtt XMReality i samband med en riktad nyemission om cirka 56,3 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. XMReality är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg var Lars Widhagen ansvarig för projektet.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg rådgivare i Bambusers företrädesemission

Ramberg Advokater har agerat legal rådgivare till Bambuser i samband med bolagets företrädesemission om cirka 101,1 miljoner kronor. Emissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 135,3 procent. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog huvudsakligen Johan Palmgren, Malin Tiberg, Lars Widhagen, Fanny Wieru och Linnéa Almhagen.

TIDIGARE UPPDRAG

Gordon Delivery tar in 150 miljoner kronor i nytt kapital

Rambergs klient Gordon Delivery är ett snabbväxande företag inom leveranser för last mile, eller ”sista milen” som är det sista ledet i distributionskedjan, och med det menas transporten av en vara från ett lager till en slutdestination, vilket ofta är en konsument.

Gordon Delivery har nu med stöd av Ramberg Advokater tagit in 150 miljoner kronor i nytt kapital genom en nyemission och bolaget värderas nu till en miljard. 100 miljoner kronor investeras av riskkapitalbolaget eEquity och därtill kommer 50 miljoner från befintliga investerare.

Lars Widhagen ansvarade för projektet.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med Standout Capitals investering i bolaget

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med att Standout Capital investerar cirka 50 miljoner kronor i bolaget.

Ramberg Advokaters team bestod av Lars Widhagen och Linnéa Almhagen

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater vinner framgång mot den europeiska kemikaliemyndigheten i två mål om biocidprodukter

Ramberg Advokater genom advokat Bobby Arash har framgångsrikt överklagat och hävt två beslut av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) avseende livsmedel i biocidprodukter vid ECHA:s överklagandenämnd.

De aktuella målen avsåg tillämpningen av EU:s biocidförordning (EU) 528/2012 på livsmedel som lockbete för biocidändamål. ECHA hade i två fall brustit i sina skyldigheter när myndigheten utgick ifrån att livsmedel i lockbete är att betrakta som biocidprodukt och därigenom inkluderat berörd livsmedel som ett existerande verksamt ämne i biocidförordningens översynsprogram. ECHA:s överklagandenämnd återförvisade målen till ECHA för omprövning och fortsatt handläggning.

Advokat Bobby Arash välkomnar överklagandenämndens beslut i dessa mål. Ramberg Advokater ser nu tillsammans med biocidindustrin över möjligheten att driva frågan vidare till EU-domstolen för att ställa krav på EU-kommissionen om en korrekt och ändamålsenligt tillämpning av biocidlagstiftningen.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg Advokater legal rådgivare till Awardit vid riktad emission

Awardit har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom emissionen tillförs Awardit cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader. Awardit är noterat på Nastaq First North Growth Market.

Ramberg agerade legal rådgivare till Awardit i samband med den riktade emissionen. Teamet från Ramberg bestod av Lars Widhagen och Malin Tiberg

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg biträdde Axfood vid offentligt uppköpserbjudande

Ramberg Advokater har biträtt Axfood i samband med Axfoods offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse. Axfood erbjöd 17 kronor kontant per aktie i Matse. Erbjudandets totala värde för samtliga utestående aktier var cirka 554 miljoner kronor.

Rambergs team bestod huvudsakligen av Sandra Brånstad, Malin Tiberg, Lars Widhagen och Anders Ekborg.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg legal rådgivare till Awardit vid notering 

Ramberg Advokater biträdde Awardit i samband med notering på Nasdaq First North.

Från Ramberg var Lars Widhagen ansvarig för projektet.

TIDIGARE UPPDRAG

Ramberg biträdde XMReality i samband med notering

Ramberg Advokater agerade legal rådgivare till XMReality vid bolagets notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomfördes en riktad nyemission om cirka 60 MSEK.

Från Ramberg var Lars Widhagen ansvarig för projektet.