Vi arbetar med alla typer av aktiemarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor, såsom nyemissioner och prospekt, börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, incitamentsprogram, årsstämmor-och andra bolagsstämmor, insider- och informationsgivningsfrågor, regulatoriska frågor på aktiemarknaden samt bolagsstyrning (corporate governance) enligt bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning.

Vi anlitas också som ordförande och sekreterare på noterade bolags bolagsstämmor. Vi är rådgivare åt svenska och utländska noterade och onoterade bolag, försäkringsbolag samt riskkapitalbolag. Våra jurister som arbetar inom området har en betydande praktisk erfarenhet och flera av dem har dessutom varit verksamma som chefsjurister och styrelsesekreterare i noterade koncerner.

No posts were found