Vi hanterar alla typer av arbetsrättsliga ärenden – från upprättande av olika former av anställningsavtal till frågor om uppsägning, lojalitet och konkurrens.

Arbetsrättsliga frågor har stor betydelse vid företagsförvärv, omstruktureringar och andra förändringar av verksamheten där regler om övergång av verksamhet, förhandlingsskyldighet och turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras. Vi biträder våra klienter genom hela omstruktureringsprocessen. Vi medverkar vid förhandlingar med fackförbund och arbetstagare och bistår vid arbetsrättsliga tvister inför domstol.

No posts were found