Bolagsrätten spelar en stor roll i många av våra ärenden liksom i våra klienters dagliga verksamhet. Vår rådgivning omfattar organisatoriska frågor som uppdrag vid bolagsstämmor (ordförande, sekreterare och upprättande av handlingar m m), frågor om bolagsstyrning, företagsetablering och hantering av registreringsärenden hos Bolagsverket samt operationella frågor som finansiering genom emissioner, omstruktureringar, ägarförändringar, fusioner, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

No posts were found