Vi är rådgivare till såväl företag som offentliga aktörer såvitt avser hela det energirättsliga området.

Vårt arbete omfattar både den kommersiella energirätten – i form av förhandling och avtalsupprättande avseende köp- och säljavtal avseende energi, avtal om transport av energi och uppförande av energianläggningar/infrastruktur – men även regulatorisk energirätt avseende de marknadsspecifika regleringarna för bl.a. el- och gasmarknaderna. Våra jurister biträder offentliga organ för olika marknadsutredningar inom energisektorn. Vi arbetar även med M&A och företagstransaktioner avseende verksamheter inom energisektorn.