Vi medverkar vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag och erbjuder rådgivning i samband med fastighetsreglering och markexploatering, omfattande bl a plan- och byggrättsliga frågor, servitut och andra nyttjanderätter m m samt vid bildande av bostadsrättsföreningar och därmed sammanhängande frågor. I större transaktioner samarbetar vi vid behov med skatte-, fastighets- och miljökonsulter för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen.